Statika stavieb

Vypracovanie časti projektu statika všetkých stupňov projektovej dokumentácie, posudky, odborné vyjadrenia.

Statika zameraná na konštrukcie pozemných stavieb

 • rodinné domy, garáže,
 • polyfunkčné objekty,
 • bytové domy,
 • administratívne objekty,
 • priemyselné a potravinárske haly,
 • prístrešky,
 • stojany, stožiare,
 • reklamné plochy, bigboard,
 • novostavby, prístavby, nadstavby,
 • modernizácie, rekonštrukcie,
 • zmeny stavieb.

Statika zameraná na všetky materiály

 • betónové a železobetónové konštrukcie,
 • oceľové a hliníkové konštrukcie,
 • murované konštrukcie,
 • drevené konštrukcie,
 • kombinácie spomenutých materiálov,
 • panelové domy.

Statika pre

 • územné rozhodnutie,
 • stavebné povolenie,
 • realizačný projekt,
 • projekt skutočného vyhotovenia,
 • výrobné a dielenské dokumentácie,
 • posudky a odhady,
 • overenie projektov časti statika - audity,
 • vykonávanie odborných autorských dohľadov nad uskutočňovaním stavieb,
 • odborné poradenstvo.
Statika stavieb

Znalecké posudky

v odvetviach pozemné stavby, statika stavieb a odhad hodnoty nehnuteľností.

Odhad hodnoty nehnuteľností
(370901)

 • odhad hodnoty nehnuteľností ako rodinné domy, bytové domy, garáže, prístrešky, byty, nebytové priestory, pozemky, stavby - poľnohospodárske, priemyselné, atď., príslušenstvo – prípojky, studne, ploty, atď.
 • odhad hodnoty nedokončenej / rozostavanej stavby (akéhokoľvek druhu),
 • určenie výšky škody nehnuteľnosti pri jej poškodení,
 • určenie všeobecnej hodnoty práv a záväzkov,
 • určenie hodnoty nájmu nehnuteľností,
 • ohodnocovanie pre dedičské konania, reštitučné konania, pre dobrovoľné dražby, exekučné konania, rôzne súdne konania spadajúce do tohto odboru, atď.

Pozemné stavby
(370100)

 • reálna deľba nehnuteľnosti (ohodnocovanie pre vyporiadanie podielového spoluvlastníctva),
 • určenie spoluvlastníckych podielov bytových domov, pozemkov, nebytových priestorov atď.
 • určenie príčiny porúch pozemných stavieb ako napr. porucha v zateplení objektu, porucha v hydroizolácii, atď.

Statika stavieb
(370700)

 • určenie statických porúch pozemných stavieb všetkých materiálov – drevo, oceľ, betón, murivo a ich kombinácií.
Znalecké posudky

Realizácia stavieb

Realizácia stavebných objektov, koordinácia stavebných prác a stavebný manažment.

Realizácia všetkých druhov pozemných stavieb (rodinné domy, bytové domy, atď.), všetkých typov realizácií (novostavby, modernizácie, rekonštrukcie, búracie práce, atď.) a všetkých materiálov prevedenia ako oceľ, betón, hliník, drevo a ich kombinácie.

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vykonávanie vybraných činností vo výstavbe podľa Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení; sleduje vedenie stavebného denníka.

Zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a spoluzodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, najmä územného rozhodnutia a stavebného povolenia.

Vplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil; ak nemožno závady odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru.

Odborné členstvá

 • Slovenská komora stavebných inžinierov,
 • European Federation of National Engineering Associations – FEANI,
 • Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov,
 • Spolok statikov Slovenska,
 • Zoznam znalcov, tlmočníkov a prekladateľov – MS SR,
 • Česká betonárska spoločnosť ČBS-ČSSI,
 • Slovenský národný komitét – FIB SK.
 •