Kontaktné údaje

Ing. Peter Paška, PhD., MBA, EUR ING 

ZNALEC
v odbore stavebníctvo, v odvetviach
Pozemné stavby
Odhad hodnoty nehnuteľností
Statika stavieb


Jégého 14, 821 08 Bratislava, Slovenská republika

Zapísaný v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky
Zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pod ev. č. 915144 

IČO: 42175763
DIČ: 1074912498
NIE SOM PLATCA DPH

IBAN: SK27 1100 0000 0029 2683 0488
BIC(SWIFT): TATR SK BX

mobil: 0911913272
email: peter@statika-paska.sk
URL: www.statika-paska.sk

 

Structural Engineer of Buildings, spol. s r.o.

STATIKA POZEMNÝCH STAVIEB
STAVEBNÝ DOZOR

Ing. Peter Paška, PhD., MBA, EUR ING
- autorizovaný stavebný inžinier pre statiku stavieb, ev. č. 5439*I3
- stavebný dozor, ev. č. 11187
Spoločnosť je dobrovoľným členom Slovenskej komory stavebných inžinierov, ev. č. P2108

Jégého 14, 821 08 Bratislava, Slovenská republika

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., v odd. Sro pod číslom vložky 116910/B
Zapísaný v zozname autorizovaných stavebných inžinierov SKSI

IČO: 50690523
DIČ: 2120428277
IČ DPH: SK 2120428277

IBAN: SK60 1100 0000 0029 4503 3011
BIC(SWIFT): TATR SK BX

mobil: 0911913272
email: peter@statika-paska.sk
URL: www.statika-paska.sk

 

 

Napíšte nám


(1000 znakov zostáva)