odkazy

ÚSTAV SÚDNEHO INŽINIERSTVA - ŽILINSKÁ UNIVERZITA

Na základe požiadavky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a po  súhlase Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky rozhodol rektor  vtedajšej Vysokej školy dopravy a spojov zriadiť dňom 1. 9. 1986  Ústav súdneho inžinierstva. ÚSI ŽU bol založený s poslaním prehĺbiť vedeckú, pedagogickú, koordinačnú, kontrolnú a posudkovú činnosť vo všetkých  technicko-právnych problémoch dopravy a spojov. 10-ročné budovanie a rozvoj činnosti ÚSI ŽU priniesli rozšírenie  pôvodného poslania na ďalšie znalecké odbory – strojárstvo, stavebníctvo elektrotechnika, hutníctvo a podnikové hospodárstvo a súčasne  poverenie ÚSI ŽU funkciou Rezortného metodického centra Ministerstva spravodlivosti SR pre znalecké otázky v Slovenskej republike.

ústav znaleckého výskumu a vzdelávania - žilinskÁ univerzitA v žiline

stav znaleckého výskumu a vzdelávania vznikol v roku 2013 ako dôsledok transformácie Ústavu súdneho inžinierstva a je samostatným odborným, vedeckým a vzdelávacím pracoviskom Žilinskej univerzity. Korene jeho vzniku siahajú do roku 1985, kedy bol založený Ústav súdneho inžinierstva (ÚSI), ktorý v prvých fázach svojho vývoja slúžil predovšetkým ako vedecké, vzdelávacie a metodické centrum znaleckej činnosti v Slovenskej republike. Prudký nárast oblastí pôsobenia a platná legislatíva viedli k vytvoreniu ďalšieho samostatného pracoviska, spojeného s univerzitou a predovšetkým s ÚZVV. Hlavnou náplňou ÚZVV je zabezpečovanie forenzného výskumu a vzdelávania pre fakulty univerzity a ÚSI ŽU. ÚZVV tiež odborne a pedagogicky zabezpečuje doktorandské štúdium v odbore Súdne inžinierstvo na Stavebnej fakulte ŽU v Žiline. ÚZVV sa spolu s ÚSI ŽU významným spôsobom podieľa na medzinárodnej spolupráci medzi najvýznamnejšími inštitúciami zaoberajúcimi sa bezpečnosťou v doprave a analýzou dopravných nehôd (ÚSI ŽU je zakladajúcim členom Európskeho združenia pre výskum a analýzu dopravných nehôd EVU a združenia analytikov dopravných nehôd AREC a držiteľom akreditácie podľa EN 45 013 od akreditačnej spoločnosti EURAC v Štrasburgu). Taktiež sa neustále zapája do významných vedeckých a výskumných európskych projektov

ÚSTAV SÚDNEHO ZNALECTVA - STAVEBNÁ FAKULTA - SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Ústav súdneho znalectva Stavebnej fakulty STU v Bratislave je pedagogickým a vedecko-výskumným pracoviskom Stavebnej fakulty STU. Ústav bol založený dňa 1. 7. 1999. Náplňou ústavu je:
a) zabezpečovať znaleckú činnosť v stanovených technických odboroch v súlade so zákonom č. 382/2004 Zb. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č.490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch, pre štátne orgány ako aj ďalšie právnické a fyzické osoby,
b) formou špecializovaného štúdia pripravovať odborníkov z praxe pre znaleckú činnosť v technických a ekonomických odboroch v zmysle zákona č. 382/2004 Zb. 
c) získane poznatky prenášať do výučby a praxe,
d) rozvíjať vedeckovýskumnú činnosť v oblasti metodiky technického znaleckého posudku vrátane súvisiacich ekonomických a technicko-právnych oblastí
e) organizovať sympózia, semináre a konferencie,
f) vydávať učebné texty, zborníky z poriadaných akcií a neperiodické publikácie v odbore súdneho znalectva,
g) spolupracovať s katedrami a inými pracoviskami fakulty, STU a inými právnickými a fyzickými osobami v tuzemsku i v zahraničí, v odbore svojej pôsobnosti,
h) organizovať konzultačnú činnosť pre právnické a fyzické osoby,
i) organizovať odbornú pomoc pre ústredné orgány štátnej správy pri harmonizácii našej legislatívy s predpismi EÚ
j) vykonávať aj ďalšiu odbornú činnosť podľa osobitného poverenia dekana fakulty.

koeficienty cenovej úrovne pre metodiku usi a metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb

Uverejnené na stránkach Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline

EDZ - ELEKTRONICKÝ DENNÍk znalca

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky